Loading...
Loading...
Loading...
info@travele22.com

"Futuring the Power Grid..."

GSTC Destination

GSTC Destinasyon Kriterleri ne işe yarar?

• Sürdürülebilirlik sertifikasyonu için temelleri belirler

• Daha sürdürülebilir olmak isteyen destinasyonlar için temel yönergeler sağlar

• Turistlerin sağlam sürdürülebilir turizm destinasyonlarını belirlemesine yardımcı olur

• Medyanın destinasyonları tanıması ve sürdürülebilirliği konusunda halkı bilgilendirmesi için ortak bir payda sağlar

• Sürdürülebilir turizm gereksinimlerinin geliştirilmesi için yerel yönetim ve özel sektör programlarına bir başlangıç noktası oluşturur

• Turizm okulları ve üniversiteler gibi eğitim ve öğretim kurumları için temel kılavuz görevi görür

• Başkalarını harekete geçmeye teşvik eder

 

Kriterler, hangi kurumun sorumlu olabileceğine veya ilgili herhangi bir eylemin nasıl veya kim tarafından uygulandığına bakılmaksızın, açıklanan koşulun o destinasyon ile ilgili olmasını gerektirir.

 

GSTC-D'nin kapsamı geniştir ve Kriterler çok çeşitli destinasyonlara uygulanabilir. Dünyanın herhangi bir yerinde ve herhangi bir türden olabilirler (örn. kentsel, kırsal, dağlık, kıyısal veya karma). Kriterler, büyük destinasyonlarla (örneğin, büyük şehirler veya bölgeler) ve küçük destinasyonlarla (örneğin, milli parklar, yerel topluluk kümeleri, vb.) ilgili olabilir.

 

GSTC-D bir kurumla değil yerle ilgili olsa da, kriterlerin birçoğu yine de destinasyon içinde sürdürülebilir turizme yönelik koordineli bir yaklaşımdan sorumlu bir destinasyon yönetim organizasyonu tarafından alınabilir ve uygulanabilir. Böyle bir organizasyonun varlığı, Kriter A1'de belirtildiği gibi, GSTC-D'nin merkezi bir gerekliliğidir. Böyle bir organizasyonun mutlaka bir yerel otorite veya kamu sektörü kuruluşu olmadığı ve hem kamu hem de özel sektörün katılımını gerektirdiği belirtilmelidir.

 

Burada sunulan performans göstergeleri, kriterlere uygunluğun ölçülmesinde rehberlik sağlamak üzere tasarlanmıştır. Kesin set veya her şey dahil olmaları amaçlanmamıştır, ancak GSTC C-D kullanıcıları için kendi gösterge setlerini geliştirmede sağlam bir örnek set sağlamaları amaçlanmıştır. Performans göstergeleri, esas olarak, kriterlere uygunluğun değerlendirilmesinde bir destinasyonda aranacak koşullar, faktörler, kanıtlar ve eylemlerin önerilen bir listesini sağlar.   Kriterlerin uygulanması, bir destinasyonun 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi ve 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefine katkıda bulunmasına yardımcı olacaktır. Kriterlerin her birine göre, en yakından ilişkili olduğu 17 SDG'den biri veya daha fazlası belirlenir.

GSTC DESTINATION CRITERIA v2.0

 

Section A – SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİM

A(a) Yönetim yapısı ve çerçevesi :

 • A1 Destinasyon yönetimi sorumluluğu

Destinasyon, özel sektör, kamu sektörü ve sivil toplumun katılımıyla sürdürülebilir turizme koordineli bir yaklaşımdan sorumlu etkili bir organizasyona, departmana, gruba veya komiteye sahiptir. Bu grup, sosyo-ekonomik, kültürel ve çevresel konuların yönetimi için tanımlanmış sorumluluklara, gözetime ve uygulama kabiliyetine sahiptir. Grup yeterli finand ve personele erişimi olmalıdır (sürdürülebilirlik konusunda deneyimli personel dahil) ve operasyonlarında ve işlemlerinde sürdürülebilirlik ve şeffaflık ilkelerini takip etmelidir.

 • A2 Destinasyon Yönetimi Stratejisi ve Eylem Planı

Destinasyon, halka açık, ölçeğine uygun, paydaş katılımıyla geliştirilmiş ve sürdürülebilirlik ilkelerine dayalı çok yıllı bir destinasyon yönetim stratejisi ve eylem planı oluşturmuş ve uygulamaktadır. Strateji, turizm varlıklarının tanımlanmasını ve değerlendirilmesini içerir ve sosyo-ekonomik, kültürel ve çevresel sorunları ve riskleri dikkate alır.

 • A3 İzleme ve raporlama

Eylemler ve sonuçlar düzenli olarak izlenir, değerlendirilir ve kamuya açıklanır.

 • A(b) Paydaş katılımı

1)Destinasyon, turizm işletmeleri için GSTC-I Tanınmış standartların ve GSTC-I Akredite sertifikasyon programlarını duyurur, uygulanmasını teşvik eder.

2)Halkın Katılımı:  Yerel halkın turizmin sürdürülebilirliği ve destinasyon yönetimi ile ilgili endişeleri ve memnuniyetleri düzenli olarak izlenir ve kamuoyuna raporlanır ve aksiyonlar alınır.

 • A6 Ziyaretçi etkileşimi ve geri bildirimi

Destinasyon, turistlerin deneyiminin kalitesi ve sürdürülebilirliği ile ilgili ziyaretçi memnuniyetini izlemek ve halka açık bir şekilde raporlamak ve gerekirse yanıt olarak harekete geçmek için bir sisteme sahip olmalıdır.

 • A7 Tanıtım ve bilgi

Pazarlama mesajları, reklama kampanyaları ve diğer iletişimler, destinasyonun değerlerini ve sürdürülebilirliğe yaklaşımını yansıtmalıdır. (GSTC ye üye olduğunu yada başvurduğunu duyurmalıdır)

 • A(c) Baskı ve değişimi yönetmek

Destinasyon Yönetimi Stratejisi ve Eylem Planı, mevsimselliği ve ziyaretin yayılmasını ele alır.  Ziyaretçi akışlarını ve etkilerini yönetmek için önlemler alınmalıdır. (Overtourism).   Pazarlama stratejisi ve hedef pazarların seçimi, ziyaret modellerini, faaliyetlerin etkisini ve destinasyon ihtiyaçlarını dikkate alır.

 • A9 Planlama düzenlemeleri ve geliştirme kontrolü

Yönergeler, yönetmelikler ve politikalar halkın katılımıyla oluşturulur.  

Destinasyonun, gelişimini doğasını kontrol eden, çevresel, ekonomik ve sosyo-kültürel etki değerlendirmesi gerektiren ve sürdürülebilir arazi kullanımı, tasarım, etc. konularını ele alan bu yönetmelikler halka açık ilan edilir.

 • A10 İklim değişikliğine uyum

Destinasyon, iklim değişikliği ile ilgili riskleri ve fırsatları tanımlar. Turizm tesislerinin konumlandırılması, tasarımı, geliştirilmesi ve yönetimi için iklim değişikliğine uyum stratejileri izlenmektedir.  Turizm gelişimi ve faaliyetleri için düzenlemeler, yönergeler ve imar, iklim değişikliğinin sonuçlarını barındırır. Mevcut ve gelecekteki riskleri kapsayan bir iklim riski değerlendirmesi yapılmalıdır.

 • A11 Risk ve kriz yönetimi

Destinasyonun destinasyona uygun bir risk azaltma, kriz yönetimi ve acil müdahale planı olmalıdır. Anahtar unsurlar sakinlere, ziyaretçilere ve işletmelere iletilmelidir.   Plan, doğal afetler, terörizm, sağlık, kaynakların tükenmesi ve konuma uygun olmak üzere çok çeşitli riskleri tanır.

 

Section B: SOSYO-EKONOMİK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

B(a) Yerel ekonomik faydaların dağıtılması

 • B1 Turizmin ekonomik katkısının ölçülmesi

a. Ekonomik veri toplama programı.

b. Turizmin destinasyona doğrudan ve dolaylı ekonomik katkısı hakkında yıllık raporlar.

c. Bir dizi ekonomik etki ölçüsünü kapsayan veriler (örneğin hacim, harcama, istihdam, yatırım ve ekonomik faydanın destinasyondaki dağılımı).

 • B2 İnsana Yakışır İş ve Kariyer Fırsatları

a. Yerel ilgili beceri eğitimi programlarının/kurslarının sağlanması.

b. Turizm işletmelerinin insana yakışır iş/kariyer fırsatları sağlamaya yönelik taahhüt beyanları.

c. Kadınlar, gençler, azınlıklar ve engelliler de dahil olmak üzere yerel halka istihdam fırsatları.

 • B3 Yerel girişimcileri ve adil ticareti desteklemek

a. Destinasyon, yerel işletmeleri, tedarik zincirlerini ve sürdürülebilir yatırımı desteklemelidir
b. Yerel turizmle ilgili KOBİ'ler için pazara erişim konusunda yardım.
c. Yerel turizm işletmelerinin mal ve hizmetleri yerli firmalardan almaları teşvik

B(b) Sosyal refah ve etkiler

 • B4 Yerel Halka destek

Yerel turizm işletmelerinin yerel toplum ve sürdürülebilirlik girişimlerine verdiği destek teşvik edilmekte ve kolaylaştırılmalıdır.  Ziyaretçilerin destinasyondaki sürdürülebilir davraçışlarını ödüllendirmek.

 • B5 Sömürünün ve ayrımcılığın önlenmesi

Destinasyon, insan haklarına ilişkin uluslararası standartları destekler. İnsan ticareti, modern kölelik ve ticari, cinsel veya diğer herhangi bir sömürü biçimini, ayrımcılığı ve başta çocuklar, ergenler, kadınlar, LGBT olmak üzere herkese karşı tacizi önlemek ve bunları raporlamak için yasalara, uygulamalara ve yerleşik bir davranış kurallarına sahip olmalıdır.

 • B6 Mülkiyet ve kullanıcı hakları

Mülkiyet hakları ve edinimlerine ilişkin yasa ve yönetmelikler belgelendirilir ve uygulanır. Topluluk ve yerli haklarına uyarlar, halkın görüşünü sağlarlar ve ücretsiz önceden ve bilgilendirilmiş onay ve adil ve adil tazminat olmadan yeniden yerleşime izin vermezler.

 • B7 Emniyet ve güvenlik

Destinasyon, hem ziyaretçilerin hem de sakinlerin ihtiyaçlarını karşılayan suç, güvenlik ve sağlık tehlikelerini izlemek, önlemek, kamuya bildirmek ve bunlara müdahale etmek için bir sisteme sahip olmalıdır.

 • B8 Herkes için erişim

Mümkün olduğunda, doğal ve kültürel öneme sahip olanlar da dahil olmak üzere alanlar, tesisler ve hizmetler, engelli kişiler ve özel erişim gereksinimleri veya diğer özel ihtiyaçları olan herkes tarafından erişilebilir olmalı.

Section C: KÜLTÜREL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

C(a) Kültürel mirasın korunması

 • C1 Kültür varlıklarının korunması

Destinasyonun kültürel varlıkları değerlendirmek, iyileştirmek ve korumak için bir politikası ve sistemi olmalıdır.

 • C2 Kültürel eserler

Destinasyonun, tarihi ve arkeolojik eserlerin uygun satışını, ticaretini, teşhirini veya hediye edilmesini düzenleyen kanunları vardır.

 • C3 Somut olmayan miras

Destinasyon, yerel gelenekler, sanat, müzik, dil, gastronomi ve yerel kimliğin ve özgünlüğün diğer yönleri dahil olmak üzere somut olmayan kültürel mirasın kutlanmasını ve korunmasını destekler.

 • C4 Geleneksel erişim

Destinasyon, yerel halkın doğal ve kültürel alanlara erişimini izler, korur ve gerektiğinde rehabilite eder veya eski haline getirir.

 • C5 Fikri mülkiyet

Destinasyon, toplulukların ve bireylerin fikri mülkiyet haklarının korunmasına katkıda bulunacak bir sisteme sahiptir.

 • C(b) Kültürel yerleri ziyaret etmek

Destinasyonun, kültürel alanların içinde ve çevresinde, özelliklerini, kapasitelerini ve hassasiyetlerini dikkate alan ve ziyaretçi akışını optimize etmeye ve olumsuz etkileri en aza indirmeye çalışan bir ziyaretçi yönetimi sistemi vardır.

 • C(b) Kültürel yerlerin tanıtıcı bilgilendirmesi

Ziyaretçileri ziyaret ettikleri yerlerin kültürel ve doğal yönlerinin önemi hakkında bilgilendiren doğru yorumlayıcı materyal sağlanır.
 

Section D: ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

D(a) Doğal mirasın korunması

 • D1 Hassas alanların korunması

Destinasyon, turizmin doğal çevre üzerindeki etkilerini izlemek, ölçmek ve bunlara yanıt vermek, ekosistemleri, habitatları ve türleri korumak ve istilacı türlerin girişini ve yayılmasını önlemek için bir sisteme sahiptir.

 • D2 Doğal alanlarda ziyaretçi yönetimi

Destinasyon, doğal sitlerin içinde ve çevresinde ziyaretçilerin özelliklerini, kapasitelerini ve hassasiyetlerini dikkate alan ve ziyaretçi akışını optimize etmeye ve olumsuz etkileri en aza indirmeye çalışan bir yönetim sistemine sahiptir.

 • D3 Vahşi yaşam etkileşimi
 • D4 Tür sömürüsünü engellemek ve hayvan refahı

D(b) Kaynak yönetimi

 • D5 Enerji tasarrufu

Destinasyonun enerji tüketimini azaltmak, kullanımında verimliliği artırmak ve yenilenebilir enerji kullanımını artırmak gibi hedefleri vardır.

 • D6 Su yönetimi
 • D7 Su kalitesi

D(c) Atık ve emisyonların yönetimi

 • D8 Atıksu

Destinasyonun foseptik tanklarından ve atık su arıtma sistemlerinden deşarjın yeri, bakımı ve test edilmesi için açık ve zorunlu yönergeleri vardır.

 • D9 Katı atık

Destinasyon, atık oluşumunu ölçer ve raporlar ve azaltılması için hedefler belirler.

 • D10 GHG emisyonları ve iklim değişikliğinin azaltılması

Destinasyonun sera gazı emisyonlarını azaltmak için hedefleri vardır ve azaltma politikalarını ve eylemlerini uygular ve raporlar. İşletmeler, faaliyetlerinin tüm yönlerinden (tedarikçiler ve hizmet sağlayıcılardan kaynaklananlar dahil) sera gazı emisyonlarını ölçmeye, izlemeye, azaltmaya veya en aza indirmeye, kamuya açık bir şekilde raporlamaya ve hafifletmeye teşvik edilir.

 • D11 Çevreye Düşük etkili taşıma sistemleri

Destinasyonun seyahatten varış noktasına ve varış noktasına kadar ulaşım emisyonlarını azaltma hedefleri vardır. Sürdürülebilir, düşük emisyonlu araçlar ile toplu taşıma ve aktif seyahat kullanımında artış

 • D12 Işık ve gürültü kirliliği

Destinasyonun, ışık ve gürültü kirliliğini en aza indirmek için yönergeleri ve düzenlemeleri vardır.

 

 

 

Please contact :  

 

 


 

info@travele22.com 
gurkan@travele22.comGet In Touch

Altunizade Kısıklı Caddesi (Regus) No:28/6 34662 Uskudar, Istanbul, Turkey

info@travele22.com

Follow Us

© E22. All Rights Reserved.

Designed by Şafak Mehmet İLHAN